top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

House of Titans: ingeschreven bij K.v.K. te Almere onder nummer: 85818453.

House of Titans is gespecialiseerd in Personal Training, Online Sport Coaching en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie:    House of Titans

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en House of Titans schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten House of Titans aan de deelnemer zal verzorgen.

Cliënt: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met House of Titans voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het volgen van advies omtrent voeding en lifestyle.

Coach: Levi Visser, Handelende als zelfstandig ondernemer.

Activiteit(en): Personal Training (PT), duo Training, Leefstijl coaching en voedingsadvies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die House of Titans aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij House of Titans.

Artikel 2: Basis

De coach begeleidt de cliënt op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 3: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient de cliënt de coach binnen 24 uur voor het genoemde tijdstip hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld bij de coach, worden de gemaakte kosten alsnog in rekening gebracht voor de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij langdurige verhindering moet dit tijdig aangeven worden bij de coach om in samenspraak tot een passende oplossing te komen.

Artikel 4: Vakantie

Bij vakantie en/of verlof van cliënt minder dan 3 weken zal lidmaatschap niet stop gezet worden. Bij langdurig verlof of vakantie dient de cliënt dit tijdig aan te geven bij de coach om in samenspraak tot een passende oplossing te komen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de coaching deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voor doen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de coach dient per overschrijving (ideal) of per automatische incasso plaats te vinden op het genoemde rekeningnummer. De cliënt ontvangt een maandelijkse factuur. Mocht de cliënt gekozen hebben voor een overschrijving, dan dient de cliënt deze altijd volledig binnen 14 dagen te hebben voldaan. Mocht de cliënt hebben gekozen voor automatische incasso, wordt maandelijks het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd tot en met de laatste maand van het contract. Aan het einde van het contract, wordt deze stilzwijgend automatische elke maand verlengd met een periode van een maand. Bij een overschrijding van de cliënt door niet te voldoen aan de betaling, is bij een overschrijding van elke dertig dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, evenals ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Opzeggen

Na het verstrijken van de maanden van het gekozen traject, is het traject maandelijks opzegbaar. Bij opzegging van het traject geldt er een opzegtermijn van één maand. Indien er een overstap plaatsvindt naar een andere termijn (bijvoorbeeld: na 4 maanden overstappen naar een 8 maanden traject) geldt de nieuwgekozen termijn, alvorens het traject maandelijks opzegbaar is. Indien de desbetreffende periode(s) niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Voorbeeld: Er is 4 maanden online coaching aangeschaft op 1 januari. Dit betekend dat het coaching contract tot en met 1 mei loopt. (1 jan – 1 mei = 4 maanden) Mocht je het contract willen beëindigen op 1 mei, moet je dit een maand van tevoren aangeven. Als jij begin april aangeeft te willen stoppen na de contractduur wordt dit ingang gezet. Hetzelfde geldt voor de 8 en 12 maanden contracten. Deze zijn, net zoals het 4 maanden contract NIET eerder opzegbaar en kunnen ook NIET eerder gewijzigd worden dan de einddatum van het coaching contract.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het tarief van de desbetreffende dienst. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12. Privacy

House of Titans gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de cliënt. House of Titans is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om cliënten goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft House of Titans persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens, dient de cliënt per omgaande aan House of Titans door te geven.

House of Titans is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de cliënten worden voor administratieve doeleinden van House of Titans gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. House of Titans werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van House of Titans te verzenden.

House of Titans verzamelt gegevens van de cliënt middels intakegesprekken en intake formulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de cliënt zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor House of Titans om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de cliënt een contractuele verplichting. 

Ingevulde intake formulieren van cliënten die een jaar of langer geleden een traject van House of Titans hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de cliënt in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij House of Titans). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar House of Titans gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

House of Titans gebruikt de diensten van Google en Microsoft voor het opslaan van contactgegevens en data van intake formulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. Het apparatuur (computers en smartphone) die House of Titans gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. 

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met House of Titans via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

GAAN WIJ SAMEN NAAR JOUW 2.0 VERSIE?

bottom of page